Czynności notarialne

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są zobowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Czynności notarialne dokonane przez notariusza, zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego i są dokonywane w siedzibie kancelarii. W sytuacjach uzasadnionych, z uwzględnieniem szczególnych okoliczności, bądź jeśli wymaga tego charakter czynności, istnieje możliwość dokonania czynności w innym miejscu, poza kancelarią np. w domu, szpitalu, firmie klienta.

Czynności notarialne, których dokonuję w mojej Kancelarii:

  • Akty notarialne, w tym umowy:
 • sprzedaży
 • darowizny
 • zamiany
 • dział spadku
 • zniesienia współwłasności
 • umowy deweloperskie
 • dożywocia
 • ustanowienia odrębnej własności lokali
 • innych przenoszących własność nieruchomości i innych praw majątkowych
 • ustanowienia służebności osobistych i gruntowych
 • majątkowe małżeńskie
 • spółek prawa handlowego
  • Testamenty
  • Akty poświadczenia dziedziczenia
  • Akty poddania się egzekucji
  • Pełnomocnictwa
  • Poświadczenia:
 • własnoręczności podpisów
 • dokumentów (kopii wierzytelnej)
 • daty okazania dokumentu
 • pozostawania przy życiu lub pozostawania osoby w określonym miejscu
  • Akty założycielskie fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni i innych osób prawnych
  • Protokoły zgromadzeń wspólników, akcjonariuszy, członków spółdzielni, innych osób prawnych, wspólnot mieszkaniowych, otwarcia strony internetowej oraz innych protokołów
  • Wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów
  • Projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów (na żądanie stron)
  • Przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych
  • Inne czynności wynikające z odrębnych przepisów